Svedala Kommuns Författningssamling

Arbetsordning för den lokala styrelsen för Baraområdet


Antagen av driftsnämnden 2000-03-21, § 32 Gäller från 2003-05-01
reviderad av kommunstyrelsen 2003-04-23, § 124


§ 1 Inledande bestämmelser
I styrelsens ansvarsområde ingår förskola, familjedaghem, förskoleklass,grundskola, skolbarnsomsorg och särskola. För verksamheten gäller bestämmelserna om självförvaltningsorgan i 7 kap 18-22 §§ i kommunallagen och förordningen om försöksverksamhet med lokala styrelser i skolan (SFS 1996:605 och 2001:176)


§ 2 Den lokala styrelsens uppgifter och beslutandrätt
Följande uppgifter som enligt grundskoleförordningen respektive särskoleförordningen
vilar på styrelsen för utbildningen överlåtes på den lokala styrelsen:

 • att besluta om fördelning av timmar enligt 2 kap 4 § i grundskoleförordningen
  respektive särskoleförordningen
 • att ansvara för att eleverna erbjuds ett allsidigt urval av ämnen som elevens
  val enligt 2 kap 20 § i grundskoleförordningen respektive 2 kap 8 § i särskoleförordningen 

Följande uppgifter som enligt grundskoleförordningen respektive särskoleförordningen
vilar på rektor överlåtes på den lokala styrelsen:

 • att besluta om friluftsverksamhet enligt 2 kap 5 § i grundskoleförordningen respektive särskoleförordningen
 • att besluta om skolans val enligt 2 kap 21 § i grundskoleförordningen respektive 2 kap 9 § i särskoleförordningen
 • att besluta om arbetsplanen enligt 2 kap 23 § i grundskoleförordningen respektive 2 kap 12 § i särskoleförordningen

Följande uppgifter som enligt avsnitt 2.8 i förordningen om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet vilar på rektor överföres på den lokala styrelsen:

 • ansvaret för den lokala arbetsplanen
 • utformningen av skolans arbetsmiljö (avser inte arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen)
 • utvecklingen av formerna för samarbetet mellan skolan och hemmet och för föräldrarnas information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika
  valalternativ
 • skolans program för att motverka alla former av trakasserier och mobbning bland elever och anställda
 • samverkan med mottagande skolor och arbetslivet utanför skolan
 • utvecklingen av skolans internationella kontakter


Ovanstående gäller i tillämpliga delar även förskoleverksamheten.

Den lokala styrelsen kan också besluta i andra ärenden som delegerats till styrelsen enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning.

Den lokala styrelsen bör vara remissinstans i frågor som berör styrelsens ansvarsområde, t ex skolplan och delplaner.

Representant från den lokala styrelsen inbjuds att delta i skolskjutsinspektioner. Den lokala styrelsen ska informeras om och få en genomgång av enhetens internbudget och bokslut.


§ 3 Den lokala styrelsens sammansättning

Styrelsen, som är underställd kommunstyrelsen, ska bestå av elva ledamöter och sex ersättare. Av ledamöterna ska sex företräda föräldrarna och fyra de anställda.

Områdeschef är självskriven ledamot och direkt underställd kultur och utbildningschefen.

I styrelsen bör ingå minst en föräldrarepresentant och en personalrepresentant från förskoleverksamhet respektive skola.

Av ersättarna ska fyra företräda föräldrarna och två de anställda. Av de fyra föräldrarepresentanterna tjänstgör i första hand den som erhållit flest röster av de fyra.  rsättare tjänstgör endast för ledamot tillhörande samma grupp som denne representerar. Ersättare har närvaro- och yttranderätt och får även anteckna sin mening till protokollet.

Ordförande och vice ordförande väljes av den lokala styrelsen.

Till styrelsen adjungeras två representanter för eleverna och dessa representanter har endast yttrande- och förslagsrätt samt får anteckna sin mening till protokollet.

Sekreterare utses av den lokala styrelsen inom sig.


§ 4 Mandatperiod

Styrelsens mandattid är två år.

Av föräldra- och personalrepresentanterna väljes hälften varje år med en mandattid på två år.

Ordförande och vice ordförande väljes för ett år.


§ 5 Rösträtt, valbarhet och valprocedur

Behörig att välja och att ingå i styrelsen är den som är vårdnadshavare till barn eller elev som är inskriven i förskoleverksamheten eller skolan i Baraområdet, dels den som är anställd i Baraområdet. Med vårdnadshavare jämställs den som varaktigt bor tillsammans med barnets/elevens vårdnadshavare och barnet/eleven.

Val av lokal styrelse

Den lokala styrelsen ska se till att samtliga föräldrar, enligt ovan, informeras om val av styrelse och var de kan lämna in förslag på vårdnadshavare som är intresserade av att ingå i styrelsen. Val sker härefter slutet. Röstlängd upprättas. På motsvarande sätt väljes de anställdas representanter i styrelsen.

Elevrepresentanterna väljes av elevrådet på skolan.

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i den lokala styrelsen, efter förslag från den lokala styrelsen.

Om ledamot avgår under mandatperioden inträder istället en ersättare från den grupp som denne representerar.


§ 6 Den lokala styrelsens sammanträden m m

 • Sammanträdesplan (se bilaga 1)
 • Kallelse (se bilaga 1)
 • Dagordning (se bilaga 1)


§ 7 Beslutsfattande och protokoll

Kommunallagens regler om beslutsförhet och protokoll i nämnder (6 kap 23 §, 28§ och 30 § kommunallagen) ska tillämpas i den lokala styrelsen (se bilaga 2). Dessutom ska  estämmelserna om jäv (6 kap 24-26 §§ kommunallagen) tillämpas i den lokala styrelsen.

Ledamöterna omfattas också av bestämmelserna i 1 kap 6 § sekretesslagen.


§ 8 Arvodering

Ersättning utgår vid deltagande i sammanträden med den lokala styrelsen och andra förrättningar på uppdrag av styrelsen, enligt reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun.

Reglemente rörande arvoden till ordföranden m fl gäller ej.


§ 9 Återkallande

Kommunstyrelsen kan, om det föreligger synnerliga skäl, avsätta en person som ingår i den lokala styrelsen. Kommunstyrelsen kan också återkalla uppdraget till styrelsen helt eller delvis.


Bilaga 1 till Arbetsordning för lokal styrelse

Sammanträdesplan

 • Den lokala styrelsen sammanträder på dag och tid som den lokala styrelsen
  bestämmer.


Kallelse, dagordning

 • Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
 • Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
 • Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.
 • Sådan kallelse ska normalt åtföljas av dagordning och av därtill hörande handlingar enligt ordförandens bedömning.
 • I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.


Bilaga 2 till Arbetsordning för lokal styrelse

Beslutsfattande och protokoll

Detta innebär bl a

 • att styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande
 • att beslut fattas med enkel majoritet
 • att ordförande har utslagsröst vid lika röstetal
 • att protokoll ska föras vid sammanträdet
 • att möjlighet finns att reservera sig mot ett beslut
 • att protokoll ska justeras av ordförande och en ledamot
 • att justering ska tillkännages på kommunens anslagstavla
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Login