KUNGÖRELSE - LAGA KRAFT BEVIS


Underrättelse om att detaljplan för del av Värby 61:1 m fl ”PGA” i Svedala kommun, Skåne län, har vunnit laga kraft den 11 mars 2006. Kommunfullmäktige i Svedala kommun beslutade den 14 december 2005 i § 138 att anta detaljplanen. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Skåne län den 21 december 2005.


Länsstyrelsen i Skåne län, Rättssektionen, beslutade den 6 februari 2006 att avvisa överklagandet. Tiden för överklagande av beslutet gick ut den 10 mars 2006. Enligt Länsstyrelsens diarium har inget överklagande inkommit. Detaljplanen har därför vunnit laga kraft den 11 mars 2006.


Den som begär ersättning för skador p g a detaljplanen enl 14 kap PBL
måste väcka talan vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas
från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde
förutses inom den tiden får talan väckas senare.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Login