Fyrtio villaägare i Bara står utan olja för uppvärmning. Detta efter att Energi- och fastighetsteknik AB i Enskede som äger och driver oljedistributionsanläggningen nu har gått i konkurs. I ett brev till kommunen kräver intresseföreningen för Värby Villastad att de omgående tar fram förslag över hur villaägarna ska lösa sin energifråga.

Det ligger dock utanför kommunens ansvarsområde.
– Det är beklagligt för de villaägare som drabbats. Men att privata företag går i konkurs kan inte kommunen ta ansvar för, säger Jan-Erik Eriksson (s), bygg- och miljönämndens ordförande.

Oljeanläggningen har tidigare varit ett orosmoln för villaföreningen. Även om endast 40 hushåll värmer upp sina hus med olja har 370 villor i området oljeledningar på sina fastigheter.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


34 nya villor i ”fribyggardelen” i Tegelbruksområdet i Svedala. Och upp till 60 nya i Bara. Och tio nya villor i Aggarp strax sydväst om Tegelbruksområdet, så snart detaljplanen är klar. Det är tre förslag till fortsatt utveckling av tätorterna i Svedala kommun. Sådana ärenden brukar normalt behöva en beredningstid på åtta månader. Med ett sommaruppehåll mitt i beredningen tar ärendet tio månader.


Men nu vill Svedalas politiker skynda på varje ärendes behandling.  – Vi ska nu göra beslutsgången kortare, så att ett ärende inte längre absolut behöver gå tillbaka till kommunstyrelsen utan direkt till fullmäktige för beslut, säger kommunalrådet Björn Jönsson (s).  Om ett färdigt ärende efter utställning inte kräver stora förändringar kan det gå förbi både bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen till fullmäktige för beslut.
– På det viset vinner vi två månader i planprocessen, vilket är väsentlig för planärenden, som är färskvara, säger Björn Jönsson.  Fast även om ett byggärende kan gå snabbare kan det dröja innan det blir byggstart. Överklaganden kan ändå försena handläggningen.
När allt är klart kommer frågan när bygget ska påbörjas.

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Björn Jönsson , kommunstyrelsens ordförande, öppnar mötet och hälsar välkommen. Han presenterar Gunilla Nordgren, kommunstyrelsens vice ordförande och Christina Zoric Persson, landskapsarkitekt på Bygg och Miljö. Han påminner om att arbetet med FÖP Bara startade redan 2001, men att arbetet avbröts strax innan planen skulle antas, eftersom PGA ville bygga en stor golfbana söder om Bara. Två medborgarmöte hölls därefter, där Baraborna i huvudsak ställde sig positiva till golfprojektet. Planen fick då ändras. Björn Jönsson förklarar därefter huvuddragen i det nya planförslaget:

Bara centrum förtätas, en del nya bostadsområden byggs i väster, reservområden finns i nordväst och i söder. Ett nytt idrottsområde är utlagt i nordväst. Den tidigare inritade förbifarten söder om Bara finns inte längre med, utan där ligger istället en golfbana. Golfbanan byggs mellan Bara och Bokskogen, i huvudsak på åkermark. Möjligheten att förbifarten i söder skulle kunna byggas i framtiden finns kvar, men inriktningen är att Malmövägen skall ligga kvar i sitt läge. Kommunen har inlett samtal med Vägverket om att göra en förstudie för att bredda Malmövägen västerut mot Malmö.

En medborgare menar att hastighetskameror borde prövas för att komma till rätta med fortkörning. Det är framgångsrikt prövat i Torsås kommun.

Björn Jönsson berättar också att Vägverket, Skånetrafiken och kommunen haft ett möte under utställningstiden och att Vägverket och Skånetrafiken är negativa till en ny bussinfart till Bara centrum, såsom den visas i planförslaget. Det innebär att tankarna om Bara centrum eventuellt måste revideras något. En öppning från Malmövägen intill centrum skall finnas kvar medn bussgatan måste kanske ersättas med en gång och cykelväg.

Björn Jönsson berättar att Skånetrafiken vill utveckla trafiken i Bara med en s k. busspendel. Den går så ofta att man inte behöver titta på klockan för att passa bussen, man kan  bara att ta nästa. Busstrafiken till Klågerup skulle bli intakt.

En medborgare tycker att Skånetrafikens invändning är bra, de tunga bussarna ska inte svänga inom Bara centrum.

En medborgare menar att det är inkonsekvent att lägga en cirkulationsplats vid Joakim Becks gata om man inte vill att de nya bostadsområdena skall använda den som genomfart, eller att bostadsområdena i norra Bara skall använda den för utfart mot Malmö.

Christina Zoric Persson svarar att cirkulationsplatsen i första hand är tänkt som en trafiksäkerhetsåtgärd. Joakim Becks gata skall få 30 km, så att Värbyvägen fortfarande är det mest attraktiva alternativet som genomfartsgata.

En medborgare undrar om Baraborna verkligen tycker att centrumbyggnaden skall vara 5 våningar hög. Titta på huset vid Kvissle, det passar inte in!

En medborgare berättar om Rydebäck, ett samhälle som liknar Bara strax söder om Helsingborg. Där har man precis byggt ett högt hus i centrum med lyckat resultat.

En medborgare frågar när äldreboendet på grusplanen kommer. Björn svarar att det byggs när det finns behov. Tanken är att alla nya bostäder i centrum skall vara anpassade för seniorboende.

En medborgare menar att byggnation av flerfamiljshus även gynnar de yngre som idag måste ”fly” Bara.

En medborgare upplyser om att det finns geologiska undersökningar som pekar på att grundvattnet i närheten av golfbanan är mycket ytligt. Hon undrar om golfbanan är medvetna om dessa undersökningar.

Christina Zoric Persson svarar att miljökonsekvensutredningen reder ut alla frågor som rör miljön, och att varje ingrepp som har med vatten att göra, prövas enligt Miljöbalken i en särskild ordning.

Till slut frågar Björn om mötet anser att man i planarbetet lyssnat på medborgarna i Bara och att politikerna kan gå fram med planen för godkännande till kommunfullmäktige. De flesta på mötet instämde.

Vid pennan,

Christina Zoric Persson

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

I stort fick kommunens förslag till ny översiktsplan för Bara godkänt av Baraborna på onsdagskvällen. Kommunen har lyssnat på protesterna mot bebyggelse utefter Värbyvägen och kommunalrådet Björn Jönsson (s) lovade att ta strid mot länsstyrelsen för en ny väg söder om Malmövägen och för bebyggelse söderut.


Tills vidare tittar kommunen på möjligheten att stoppa trafiken med farligt gods på vägen mellan Klågerup och Bara. Så mycket mer ville landskapsarkitekt Christina Zoric Persson inte säga apropå diskussionerna om Malmövägen. Det är inte riktigt officiellt ännu, sade hon.
Ett femtiotal Barabor hade samlats i Barakulien för att ge sina synpunkter på förslaget till översiktsplan för Bara som kommunfullmäktige ska ta beslut om i höst. Fram till i mitten av augusti tar kommunen emot skriftliga synpunkter på förslaget.


Av mötet att döma blir det några synpunkter till. Flera av Baraborna var kritiska till förslaget att lägga en ny grusplan intill nuvarande gräsplan. Där grusplanen är idag ska det byggas bostäder. Många av Baraborna hoppas att det ska bli äldrebostäder och att de ska byggas så fort som möjligt.  Det gäller också själva byggnaden Bara centrum som ägs av AB Hörnstenen. Björn Jönsson berättade att kommunen slutit ett samarbetsavtal med ägaren och Anebyhus för att ta fram en detaljplan över området. Även här har det diskuterats bland annat bostäder speciellt anpassade för äldre.


Över 150 enskilda medborgare har hittills haft synpunkter på planförslaget. Många av dem tycker att en ny förbifart söder om Malmövägen har för låg prioritet. Länsstyrelsen har däremot sagt att en ny väg är "osannolik". Samtidigt påpekar den riskerna med farligt gods, vilket flera av mötesdeltagarna tyckte var märkligt. Kommunalrådet Björn Jönsson kunde bara hålla med. Han lovade att kommunen kommer att ta strid mot länsstyrelsen. Men han varnade samtidigt för att striden kanske inte går att vinna. Länsstyrelsen har sista ordet när det gäller riksintressen och sådana finns det gott om kring Bara

Läs mer på Sydsvenskan.se

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Sydgas ersätter villaägare efter mätfel
Pressmeddelande 16 november 2001

Efter att testmätningar genomförts hos en grupp villaägare i Skåne, har Sydgas konstaterat ett systematiskt mätfel i den typ av mätare som använts. Sydgas kommer därför att byta ut felaktiga mätare och i enlighet med gällande avtal till kunderna återbetala den överdebitering som skett.

Sydgas AB, som är ett företag inom Sydkraftkoncernen, har vid testmätningar i en grupp småhus, Värby Villastad beläget i Bara i Svedala kommun, konstaterat att man systematiskt mätt gasen fel under ett antal år. Mätfelet har sitt ursprung i den typ av gasmätare som använts hos villakunder på kontinenten, och som sedan
infördes i Sverige när naturgasen introducerades. Felet består i att mätaren inte kompenserar för temperaturskillnader mellan antagen och verklig inomhustemperatur.

Alla villaanläggningar som inte har temperaturkompenserade mätare kommer på Sydgas bekostnad under år 2002 att få mätaren utbytt. Sydgas bedömer att antalet uppgår till 8 000 stycken och att kostnaden totalt uppgår till cirka 10 miljoner kronor.

- Genom nu utförda testmätningar har information insamlats som gör det möjligt att göra korrigeringar bakåt i tiden. Alla berörda kommer att informeras genom brev och de befintliga kunder som betalt för mycket i relation till gällande avtal, kommer att kompenseras ekonomiskt för detta, även retroaktivt, säger Per Lindell, VD på Sydgas.

- Villaföreningen har genomfört mätningar och beräkningar av gasförbrukningen och har noggrant gått igenom Sydgas förslag. Efter analys kan vi med stor tillfredsställelse se att Sydgas vidtar lämpliga åtgärder samt kompenserar berörda villaägare, säger Bengt Olsson, ordförande för Värby Villastad i Bara.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 152 av 152

152
Nästa
Sista
Annons
Annons

Login