Gatukontoret
Tord Larsson
233 80 Svedala


Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Föreningens styrelse vill med detta brev framföra önskemålet om ytterligare en etapp av gångväg på Möllebergavägen. Föreningen menar att gångtrafiken är påtaglig och att det är möjligt med förhållandevis lite pengar åstadkomma en gångväg på vägens östra sida mellan Banvägen och Örnvägen.

Vi tackar på förhand för din välvilja.

För Värby Villastads styrelse

Bengt Ohlsson
Ordf.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ÖVERSIKTSPLAN SVEDALA KOMMUN
SYNPUNKTER FRÅN VÄRBY VILLASTAD.

 • Fördjupad översiktsplan finns redan över Bara. Den nya översiktsplanen anger att den fördjupade planen ska gälla med förändringar enligt den nya planen. Det finns uppgifter i de båda planerna som strider mot varandra. Viken plan gäller om stridiga uppgifter förekommer?
 • Ny cykelbana föreslås från Bara till Klågerup. Denna cykelbana finns redan.
 • Exploateringsgraden föreslås till 15 bostäder per ha. Bantistelns exploateringsgrad är 10 bostäder per ha. Det anges bl a i planen att Bara ska behålla sin karaktär. Exploateringstalet (15) förfaller alltför högt.
 • Vid infarter till Bara bör det finnas reserverad mark för olika serviceändamål t ex bensinstation, biogastapp, elkraftladdning, kioskverksamhet, parkeringsplatser för samåkare, bilservice, informationstavla mm. Ingen mark reserverad i förslaget.

STYRELSEN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

VÄG 841 – BARA-KÖLNAN 
FÖRSLAG TILL STANDARDHÖJNING

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning är ett komplement till bilagda ritningar nr 1 tom nr 5 daterade 2009-03-16.

 1. Vägens nuvarande sträckning går igenom ett vackert landskap som är av riksintresse för naturvården. Föreningen anser att det är en mycket dålig lösning att bygga ny väg med en helt ny sträckning. Bilagt förslag visar att det är fullt möjligt att med förhållandevis små medel åstadkomma en väg som kan fungera under mycket lång tid.
 2. Vägen ska även efter ombyggnaden vara hastighetsreglerad till 70 km/tim. Vissa delar ska dock hastigheten begränsas till 50 km/tim.
 3. Genomförd förstudie rekommenderar på inget vis entydigt att vägens slutliga sträckning ska vara helt ny.
 4. Körbanan, som idag är 6-7 m, bygges ut till en bredd av 10 m inklusive vägrenar om tillsammans 2 m.
 5. Vår föreslagna lösning omfattar enbart två punkter med anslutande trafik, Bjärshögskorset och Kvisslekorset.
 6. Samtliga utfarter från fastigheter söder om vägen mellan de båda korsen mynnar på en lokalgata som löper utmed vägen och ansluter vid Bjärshögskorset.
 7. Befintlig bro breddas ca 2 m på södra sidan.
 8. Byggnad söder om vägen i Bara strax väster om rondell inlöses och rives.
 9. Eventuellt utföres bullerskydd mot fastigheter söder om vägen och väster om Bjärshögskorset.
 10. Vi uppskattar att förslagen lösning kostar mindre än 15% av kostnaderna för en ny väg i helt ny sträckning.

   

 

Visa bilaga 1 i full storlek (jpg)
Visa bilaga 2 i full storlek (jpg)
Visa bilaga 3 i full storlek (jpg)
Visa bilaga 4 i full storlek (jpg)
Visa bilaga 5 i full storlek (jpg)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Villaföreningen har skickat följande skrivelse till statsrådet och chefen för miljödepartementet:

Ang. överklagande av detaljplan för Bara Centrum, Svedala kommun. Länsstyrelsens beslut, dnr M 2009/351/FP

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler ca 600 medlemmar (hushåll) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Villasamhället i Bara består av villor som till största delen byggdes under 1960-70-talet och till stor del bebos av personer/familjer som flyttade till Bara under nämnda tidsperiod. Deras barn har nu lämnat Bara och många föräldrar bor kvar i stora hus som kräver mycket skötsel. Dessa Barabor har under en längre tid önskat att flytta till ett bekvämare boende i Bara. Villaföreningen tänker särskilt på de ensamma äldre damer som bor i villor och vill flytta till lägenhet i Bara Centrum för att kunna bo kvar i invand miljö.

När nu möjligheten finns till ny bebyggelse har nästan alla Barabor ställt sig bakom förslaget.

Besvikelsen är stor i samhället att överklagandet av planen har orsakat förseningar. Åtskilliga debattinlägg i tidningar och på nätet har uttryckt stort bekymmer och besvikelse att projektet har blivit försenat. Se ett debattinlägg av många som bifogas.

Värby Villastad vädjar och ber till Departementet att omgående behandla överklagandet eftersom genomförandet an detaljplanen har stor betydelse för Bara och dess invånare. Ärendet borde vara lätt att behandla.

För Värby Villastad,
Bengt Ohlsson

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

VÄLKOMMENSKYLT 2009-01-08

Styrelsen i Värby Villastad är bedrövad och irriterad över att vi inte fått tillstånd att sätta upp välkommenskylt invid Malmövägen vid infart till Bara. Vägverket har på inrådan av kommunen avslaget vår ansökan om tillstånd att sätta upp en sådan skylt. Vägverket, som beviljar tillstånd till skyltar på vägområde, har till frågat kommunen, (exploateringsgruppen, enbart tjänstemän), och denne har lagt sig emot detta tillstånd. (Se vårt brev till Vägverket daterat 2008-12-13 och deras svar på ansökan daterat 2008-12-15)

Redan för tio år sedan diskuterades välkommenskylt till Bara. Se bifogat tidningsurklipp daterat den 15 april 1998. Vår utlysta idétävlan har rönt ett mycket stort intresse och föreningen har erhållit åtskilliga glada och positiva tillrop från Barabor angående vår aktivitet. Föreningen har erhållit nästan 200 förslag på text till skylt. Tävlan har avslutats och styrelsen kommer att utse vinnare när tillstånd för skylt har erhållits. Förslagen är redovisade här i Portalen.

Styrelsen har beslutat att skrivelse ska skickas till kommunen för omprövning av beslut. Se separat publicerad skrivelse. Baraborna ser fram emot en välkommenskylt som välkomnar och gläder var och en som passerar på vägen. Man kan ju hoppas att ingen förnekar oss denna glädje.

Bengt Ohlsson
ordf

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sida 2 av 2

2
Nästa
Sista

Login