Bara Centrum byggs om och kommer att få ett modernt och vacker utformning och nya byggnadsområden har tillkommit. Bara kommer att bli ett samhälle som uppskattas av många.
Men – det finns två fula platser som ligger på detaljplanerat område och som ägs av Svedala kommun.

  • Byggnad som ligger invid Joachim Becks gata och Värbyvägen. Byggnaden är anskrämlig och har ingen funktion. Se bifogade foton. Föreningen vill att byggnaden rives. 
  • Markområdet, som begränsas av Skamarpsvägen – Bantistelvägen – Utflyktsstigen, har under flera år sett skräpig ut med papper, plast mm. Området är i princip ej tillgängligt för allmänheten.  Detaljplanen anger att området ska anläggas för naturmark. Föreningen menar att område så nära bebyggelse ska på ett eller annat sätt kunna beträdas av de kringboende och att det, som det ser ut idag med kärrmark och vattendammar, är en fara för barn. Föreningen vill att området iordningsställs så att det blir möjligt att beträda.

Foton bifogas.

Med vänlig hälsning

Jan Tengzelius
Enligt uppdrag
Värby Villastad

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svar från Posten angående indragna postlådor

Hej! Tack för dina synpunkter om brevlådan i östra Bara. Nästa vecka kommer brevlådan att sättas upp igen, utanför Bara Bensin&Butik. Hoppas att ni åter blir nöjda. 

Med vänliga hälsningar 

Käthe Ferm
Produktionschef
Posten Meddelande AB
Region Malmö

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tord Larsson 
Gatukontoret
233 80 Svedala

Det finns ganska mycket vatten inom våra tätbebyggda områden i form av dammar. Dessa berikar och är ett vackert inslag i våra parker. Vattendammen i den norra delen av Gröningen i Bara har idag en tät träd- och buskridå runt hela dammen. Man ser inte vattenspegeln och därmed upplever man inte att vattnet finns. Måhända att det finns fler platser i kommunen med samma problematik. Villaföreningen önskar att sikthindret utmed dammens södra halva borttages så att den positiva vattenupplevelsen blir total.

För Värby Villastad,
Bengt Ohlsson

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Svedala kommun   2010-10-16
Gatukontoret
Tord Larsson
233 80 Svedala

För några år sedan öppnade man upp Möllebergavägen för genomfartstrafik vilket medförde att trafiken efterhand har ökat. Möllebergavägen är en med övriga gator jämställd gata dvs att högerregeln gäller. Irritationssituationer och olycksincidenter uppstår ständigt. Många uppfattar att gatan har samma status som Värbyvägen (huvudled) men så är inte fallet. Villaföreningen önskar härmed att Möllebergavägen från Malmövägen till Jepp Ulftands gata görs till huvudled och skyltas därefter.

För Värby Villastad

Bengt Ohlsson
ordf

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Väg 841 – Kölnan - Bara

Trafikverket  
Andreas Åkerblad  
Box 543   
291 25 Kristianstad

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll, ca 2000 personer) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Åberopande våra tidigare samtal där vi båda är överens om att aktuell vägsträcka är i stort behov av ombyggnad. Villaföreningen menar att den förstudie som genomfördes år 2007 har brister i sina slutsatser och att det är angeläget att denna kompletteras med en ombyggnads- och kostnadsanalys. För att få rätt beslut inför genomförande är det angeläget att veta vad investeringen kostar. Grunden för rätt prioritering är att beslutsunderlaget är komplett och säkert.

Villaföreningen ber Trafikverket om en snabb handläggning.

Med vänlig hälsning
Bengt Ohlsson
Ordf

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Skrivelse till Svedala Kommun

 

Utdrag ur protokoll angående trygghetsboende 

 

Dialog med Energimarknadsinspektionen angående biogas

 

Dialog med EON angående Elavbrott

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Gång och cykelväg utmed Torupsvägen, Bara-Torup.

Värby Villastad är en ideell förening i Bara som har till syfte att ta tillvara villaägarnas intressen. Villaföreningen har fler än 600 medlemmar (hushåll, ca 2000 personer) och är en av de större lokala föreningarna i landet.

Nybyggnad av gång- och cykelvägen mellan Bara och Torup har nyligen färdigställts.
Värby Villastad vill härmed framföra vårt stora tack för väl genomfört projektarbete.
Vägen är väl motiverad och uppskattas av alla gång- och cykeltrfikanter. Vi vill speciellt ge ett erkännande till den goda trafiklösningen av gc-vägens korsning med Malmövägen.

Än en gång ett stort tack!!!!

för Värby Villastad
Bengt Ohlsson
Ordf

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Kortvariga strömavbrott i Bara 

Bara och Klågerup matas från vår station i Staffanstorp med luftledningar.Ibland kan det hända att ledningarna löser ut för jordfel av olika anledningar.Det kan bl.a. vara yttre påverkan som fåglar som flyger på ledningarna, blåst, snö, regn, åska m.m.

När ledningarna löser ut sker en automatisk återinkoppling efter någon sekund, och det är förmodligen detta som upplevs som korta avbrott. Senast det löste ut enligt vår statistik var den 27/4 kl.23.16. Tilläggas kan att E.ON planerar att bygga en ny matningsstation vid Vinninge.Stationen beräknas att tas i bruk i augusti 2011.Detta sammantaget med de åtgärder vi utförde vårt nät efter vinterns strömavbrott gör att leveranssäkerheten för Bara och Klågerup förbättras avsevärt

Hoppas att ovanstående har bringat klarhet i de frågeställningar du hade

Med vänlig hälsning

Bo Gröndahl
EON Nätservice / Nätteknik

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Elavbrott

Villaföreningen vill härmed ånyo framföra klagomål angående inträffade strömavbrott här i Bara. Strömavbrotten har inträffad under våren och är korta. Vi åberopar också vårt tidigare brev till er daterat 2010-01-14. Dessa korta strömavbrott är mycket irriterande på grund av många elektronikvaror slås ut och kräver åtgärd. Vi efterlyser åtgärder från er sida som gör att avbrotten är mera sällan.

Med vänlig hälsning
Bengt Ohlsson

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Fler artiklar...

Sida 1 av 2

Första
Föregående
1

Login